TAŞOVA YÜKSEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEMELİ YEMEK HAZIRLAMA, TAŞIMA, SERVİS VE SERVİS SONRASI HİZMET ALIMI SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis Ve Servis Sonrası Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Resmi İlanlar Hit: 83 / Yorum: 0 / 30 Kasım 2017 16:00
-A +A

TAŞOVA YÜKSEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEMELİ YEMEK HAZIRLAMA, TAŞIMA, SERVİS VE SERVİS SONRASI HİZMET ALIMI
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis Ve Servis Sonrası Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                      : 2017/619532
1-İdarenin
a) Adresi                                        : Akbilek Mah. Hakimiyet Cad. 4/3 05100 Akbilek AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası           : 3582115044 - 3582120998
c) Elektronik Posta Adresi              : skssatinalma@amasya.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı               : 15.000 Tabldot
                                                      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                                               ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                            : Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi: Adres: Milli Egemenlik                                                                        Caddesi No:33 Taşova/AMASYA
c) Süresi                                        : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                            : Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Rektörlük                                                                        İhale Salonu Akbilek Mah. Hakimiyet Cad. No: 4/3 05100 Merkez / AMASYA
b) Tarihi ve saati                            : 18.12.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Yetkili Resmi kurumlar tarafından verilen 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında üretim tesisi adına düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesine (İlgili kanun hükümlerine uygun dengi belge/belgeler) sahip olacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektöre verilmiş her türlü Yemek Alımı (yemek hazırlama, dağıtım, yemek servisi ve sonrası hizmetler) işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı -Akbilek Mah. Hakimiyet Cad. no:4/3 / 05100 - Merkez/AMASYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Akbilek Mah. Hakimiyet Cad. No: 4/3 /05100 Merkez / AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                                                                        (01.12.2017 YENİ EMEL 97)

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

  • Mükemmel : 791 Oy (%47)

  • İyi : 839 Oy (%50)

  • Fena değil : 8 Oy (%0)

  • Kötü : 34 Oy (%2)

Sayfalar
Linkler
  • www.emelmatbaası.com

  • www.elmakurdureklam.com

Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...