MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4 AYLIK YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Müdürlüğümüz ve Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4 aylık Yaş Sebze ve Meyve alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Resmi İlanlar Hit: 138 / Yorum: 0 / 11 Haziran 2018 13:11
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  4 AYLIK YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
-A +A

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
4 AYLIK YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI
AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Müdürlüğümüz ve Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4 aylık Yaş Sebze ve Meyve alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                  : 2018/289438
1-İdarenin
a) Adresi                                                    : FETHİYE MAH. ÇELEBİ MEHMET CAD. NO: 10/1 05100 AMASYA MERKEZ/                                                                               AMASYA
b) Telefon ve faks numarası                       : 0 358 252 75 09 - 0 358 252 74 20
c) Elektronik Posta Adresi                          : amasya@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)                                : https://ekap.kik. gov.tr/EKAP/
2-İhaIe konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı                           : 30 Kalem Yaş Sebze ve Meyve alımı
                                                                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                                               şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                             : İl Sağlık Müdürlüğü ve Sabuncuoğlu Şerefeddin
                                                                  Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Teslim tarihi                                           : Yüklenici firma sözleşmeyi müteakip işe başlayacak olup, sözleşme süresi                                                                         içinde peyder pey teslim edilecektir. Sözleşme süresi 4 (dört) aydır.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer                                        : Fethiye Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi No:10/1
                                                                  Amasya Merkezi Satınalma Birimi
b) Tarihi ve saati                                        : 03.07.2018 -10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fethiye Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi No: 10/1 Amasya Merkezi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir, İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak İsteyenler, posta masrafı dahil 40 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Amasya Merkez Şubesi TR15 0001 0000 3012 9419 985007 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına İhale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fethiye Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi No: 10/1 Amasya Merkezi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi- aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
(11.06.2018 YENİ EMEL 31)

Haberin Galerisi
Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Benzer Haberler
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

  • Mükemmel : 971 Oy (%49)

  • İyi : 983 Oy (%49)

  • Fena değil : 10 Oy (%0)

  • Kötü : 36 Oy (%2)

Sayfalar
Linkler
  • www.emelmatbaası.com

  • www.elmakurdureklam.com

Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...