İNŞAAT VE TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR K.Y.K AMASYA İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AMASYA YURDU, YEŞİLIRMAK YURDU, HÜSNÜŞAH HATUN YURDU MUHTELİF ELEKTRİK-İNŞAAT İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Resmi İlanlar Hit: 81 / Yorum: 0 / 30 Mayıs 2018 17:49
-A +A

İNŞAAT VE TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
K.Y.K AMASYA İL MÜDÜRLÜĞÜ
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA YURDU, YEŞİLIRMAK YURDU, HÜSNÜŞAH HATUN YURDU MUHTELİF ELEKTRİK-İNŞAAT İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası                      : 2018/268728
1-İdarenin
a) Adresi                                        : AKBİLEK MAHALLESİ KEMAL NEHROZOĞLU CADDESİ 69 05100 AMASYA                                                                                   MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası           : 3582527595 - 3582526212
c) Elektronik Posta Adresi              : amasyailm@kyk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi                                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı               : 319 ADET YANGINA DAYANIKLI ODA KAPISI , 32 ADET PANİK BAR KAPISI,                                                                                   BASKETBOL SAHASI YAPIMI, YANGIN MERDİVENİ YAPIMI, MUHTELİF ELEK-                                                                   İNŞAAT- SICAK VE SOĞUK SU TESİSAT İŞLERİ
                                                      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                                              ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                            : AMASYA MERKEZ (AMASYA YURDU, YEŞİLIRMAK YURDU, HÜSNÜŞAH HATUN                                                                        YURDU)
c) İşe başlama tarihi                       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde yer teslimi yapılarak işe                                                                        başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                  : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                            : KYK AMASYA İL MÜDÜRLÜĞÜ AKBİLEK MAH. KEMAL NEHROZOĞLU CAD. NO:69                                                             AMASYA
b) Tarihi ve saati                            : 18.06.2018 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Benzer İşlere Dair Tebliğ : (B) Üst Yapı Bina İşleri III. Grup Bina İşleri İkinci Alt Başlığı BI, B2 Grubu İşlerin Dışındaki Bina İşleri, (C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri I.Grup Sıhhi Teisat İşleri Birinci Alt BaşlıtTemizsu Tesisat İşleri ve İkinci Alt Başlık Atık Su Tesisat İşleri, (D) Elektrik İşleri IV: Grup 1Kv Altı Elektrik Tesisat ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisat İşleri Birinci Alt Başlığı Kuvvet Dağıtım Tesisatı
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Makine Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KYK AMASYA İL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER İNŞAAT EMLAK YURT İDARE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KYK AMASYA İL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER İNŞAAT EMLAK YURT İDARE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
(31.05.2018 YENİ EMEL 28)

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

  • Mükemmel : 976 Oy (%49)

  • İyi : 989 Oy (%49)

  • Fena değil : 10 Oy (%0)

  • Kötü : 36 Oy (%2)

Sayfalar
Linkler
  • www.emelmatbaası.com

  • www.elmakurdureklam.com

Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...