İ L A N TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İ.K.NO : 2017/505363 1-İşletmemize ait tahmini 3.500 Ton mısır silajı için balyalama, paketleme ve istifleme hizmetleri satın alınacaktır. Yapılacak işlerle ilgili bilgiler ihale dokümanında mevcuttur.

Resmi İlanlar Hit: 241 / Yorum: 0 / 13 Ekim 2017 16:13
-A +A

İ.K.NO : 2017/505363
1-İşletmemize ait tahmini 3.500 Ton mısır silajı için balyalama, paketleme ve istifleme hizmetleri satın alınacaktır. Yapılacak işlerle ilgili bilgiler ihale dokümanında mevcuttur.    
Yukarıda yazılı miktar %20 eksik veya fazla olabilir. Eksik veya fazla olmasından dolayı yüklenici herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.  
2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
3. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartnamenin (7.2) maddesinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
7. İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ ANKARA) da, tigem.gov.tr ve İdaremiz adresinde ücretsiz görülebilir, KDV DAHİL 100,00 TL bedelle işletmemizden satın alınabilir. 
8. İhale kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Teklif mektupları en geç 26.10.2017 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisine verilecek veya bu saatten önce ulaşacak şekilde posta veya kargo ile gönderilecektir. Bu saatten sonra belirtilen servise ulaşan teklifler dikkate alınmayacaktır. 
9. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve ihale Komisyonu huzurunda açılacaktır.
10. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
 
GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Abdullah İYİMAYA Hüseyin YILMAZ
Ticaret Şefi İşletme Müdürü
 
TEL : 0 - 358 – 273 52 97-98 FAX : 0- 358 273 52 14 
 
Adres : 
Doğantepe Köyü Gökhöyük
Mahallesi Deniz Caddesi Kızılırmak Sok.
No. 10 Merkez/AMASYA 
(İşletmemiz Amasya - Mecitözü Karayolu 25. Km.'dedir. (13.10.2017 YENİ EMEL 78)

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

  • Mükemmel : 973 Oy (%49)

  • İyi : 987 Oy (%49)

  • Fena değil : 10 Oy (%0)

  • Kötü : 36 Oy (%2)

Sayfalar
Linkler
  • www.emelmatbaası.com

  • www.elmakurdureklam.com

Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...