GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE JKLIĞI HİZMET BİNASI TADİLATI

GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE JKLIĞI HİZMET BİNASI TADİLATI İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(AMASYA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE J.KLIĞI HİZMET BİNASI TADİLATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Resmi İlanlar Hit: 89 / Yorum: 0 / 4 Haziran 2018 18:13
-A +A

GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE JKLIĞI HİZMET BİNASI TADİLATI
 
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(AMASYA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
GÜMÜŞHACIKÖY İLÇE J.KLIĞI HİZMET BİNASI TADİLATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası                           : 2018/267516
1- İdarenin
a) Adresi                                              : ALPASRLAN TÜRKEŞ CADDESI AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası                  : 3582181064 – 3582189527
c) Elektronik Posta Adresi                    : jthk07601@jandarma.tsk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
    internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 ADET BİNA TADİLAT İŞİ (ÇATI ONARIMI, DIŞ CEPHE BOYASI YAPIMI, YAĞMUR KANALI VE BORULARININ YENİLENMESİ İLE ESKİ TRETUVAR TAŞININ SÖKÜLEREK YENİSİNİN DÖŞENMESİ İŞİ İHALE DOKÜMANINDA YER ALAN MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPILACAKTIR.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: AMASYA İLİ GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: AMASYA İL J.K.LIĞI
b) Tarihi ve saati: 12.06.2018 – 14 : 30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. 
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. 
İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince o iş için özel olarak düzenlenen her türlü sicil, kazı izni, inşaat ruhsatı, yapı kullanım belgesi veya benzeri belgelerin alınması yükleniciye aittir. Ayrıca inşaat sırasında plan proje tasdik harcı, yer işgal harcı, harfiyat harcı, yapı kullanım izin belgesi harcırahları, yapı ruhsat harcırahları ve benzeri harçlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. 
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. 
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. 
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. 
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 
Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık
Bölümleri
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Gurupları Tebliğinin Benzer İş Gurupları Listesinde yer alan B/III gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Ayrıca her türlü üst yapı bina tamamlama, güçlendirme, onarım işlerine ait iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. 
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. 
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı AMASYA İL J.K.LIĞI LOJ. Ş. MD.LÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. 
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AMASYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI LOJ.Ş.MD.LÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. 
İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. 
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. 
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. 
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

  • Mükemmel : 976 Oy (%49)

  • İyi : 989 Oy (%49)

  • Fena değil : 10 Oy (%0)

  • Kötü : 36 Oy (%2)

Sayfalar
Linkler
  • www.emelmatbaası.com

  • www.elmakurdureklam.com

Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...