GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR AMASYA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

RAMAZAN PAKETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Resmi İlanlar Hit: 95 / Yorum: 0 / 3 Mart 2018 18:05
-A +A

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
AMASYA BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
RAMAZAN PAKETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                      : 2018/98464
1-İdarenin
a) Adresi                                        : M.K.P. Caddesi Şehit Özcan Sokak Belediye Hizmet Binası No:15/A
                                                      MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası           : 3582188000 - 3582184980
c) Elektronik Posta Adresi              : ihale@amasya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı               : AY ÇİÇEK YAĞI PİRİNÇ FASULYE MERCİMEK BULGUR MAKARNA MANTI SALÇA                                                                       BEZELYE ŞEKERPARE BİSKÜVİ HAZIR ÇORBA ŞEKER ÇAY TUZ VE PEÇETE ALIMI                                                                 TOPLAM 101.500 ADET MAL ALIMI
                                                      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden                                                              ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                                 : AMASYA BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi                               : Malın/İşin teslim süresi 10 takvim günüdür. Ürünler 10 gün içerisinde idarenin istediği                                                                       yere depo teslimi olacak,yükleme ve indirmeler yüklenici firmaya ait olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                            : Amasya Belediyesi Hizmet Binası 1.KAT
b) Tarihi ve saati                            : 28.03.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
FİRMALAR TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRİTLEN ÜRÜNLERİN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLER DOĞRULTUSUNDA 1 'ER ADET NUMUNESİNİ İHALE TARİHİNDEN EN AZ 1 GÜN ÖNCE TUTANAK KARŞILIĞINDA İDAREYE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.SÖZ KONUSU TUTANAK TEKLİF ZARFININ İÇERSİNDE İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR.İDAREYE NUMUNERİ TESLİM ETMEYEN İSTEKLİLERİN TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, KAMUYA VEYA ÖZELE YAPILAN GIDA MALZEMESİ SATIŞLARI kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale Servisi veya Amasya Belediyesi Hizmet Binası 1.KAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
(05.03.2018 YENİ EMEL 10)

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

  • Mükemmel : 853 Oy (%48)

  • İyi : 893 Oy (%50)

  • Fena değil : 8 Oy (%0)

  • Kötü : 34 Oy (%2)

Sayfalar
Linkler
  • www.emelmatbaası.com

  • www.elmakurdureklam.com

Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...