GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK ELEKTRİK MAL

ELEKTRİK MAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Resmi İlanlar Hit: 180 / Yorum: 0 / 30 Ekim 2017 18:08
-A +A

ELEKTRİK MAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2017/548409
1-İdarenin
a)Adresi : KİRAZLIDERE MAH. KORU SOK. 3 05200 AMASYA
MERKEZ/AMASYA
b)Telefon ve faks numarası :3582182990 – 3582181851
c)Elektronik Posta Adresi :amasya.imi@tarimnet.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği :https.//ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı :Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze ait  
1- 4201892366 –4002085763 2- 420871616 – 4001833405 
3- 4201212767 – 4001681241 Sözleşme Nolu Aboneler için 2018 yılında kullanılmak üzere 230.000 kwh elektrik alımı 
Ayrıntılı Bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yerleri : Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze ait  
1- 4201892366 - 4002085763  - Kirazlıdere mah. Kirazlıdere Cad. No:25 Merkez/ Amasya 2-420871616 - 4001833405 – Kirazlıdere Mah. Veteriner Sokak   No:11 Merkez/Amasya 3- 420121767 – 4001681241 - Kirazlıdere Mah. Veteriner Sokak  No:11  Merkez/Amasya Sözleşme Nolu Abonelere
c)Teslim tarihi :01.01.2018 tarihinde saat: 00:01 de başlayıp 31.12.2018 saat: 24:00’a kadar Müdürlüğümüze ait 1- 4201892366 – 4002085763 – 2- 420871616 – 4001833405 – 3- 4201212767 – 4001681241 Sözleşme Nolu Aboneler için elektrik alımı
3-İhalenin
a)Yapılacağı yer :İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİT POL. MEM. İDRİS BOLAT KONFERANS SALONU (KİRAZLIDERE MAH. KİRAZLIDERE CAD. NO:25 AMASYA)
b)Tarihi ve saati :07.11.2017 – 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) tarafından yayınlanmış olan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre serbest tüketici belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş ilgili lisanslı ( üretim lisansı, otoprodüktör lisansı, otorodüktör gurubu lisansı, perakende satış lisansı) teklif ile birlikte sunulacak ve iş bitim tarihine kadar geçerli olacaktır.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;
7.1.İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 3. KAT İDR. ML. İŞL. ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar AMASYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ – İD. ML. İŞL. ŞB. MD. SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalem ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (31.10.2017 YENİ EMEL  82)

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

  • Mükemmel : 973 Oy (%49)

  • İyi : 987 Oy (%49)

  • Fena değil : 10 Oy (%0)

  • Kötü : 36 Oy (%2)

Sayfalar
Linkler
  • www.emelmatbaası.com

  • www.elmakurdureklam.com

Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...