ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTİRİK ENERJİSİ ALIMI (Amasya İl Emniyet Müdürlüğümüz Merkez ve İlçe Teşkilatlarındaki Hizmet Binalarına 01/02/2018 - 31/01/2019 tarihleri arasında Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Resmi İlanlar Hit: 73 / Yorum: 0 / 5 Aralık 2017 17:11
-A +A

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTİRİK ENERJİSİ ALIMI (Amasya İl Emniyet Müdürlüğümüz Merkez ve İlçe Teşkilatlarındaki Hizmet Binalarına 01/02/2018 - 31/01/2019 tarihleri arasında Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/624925
 
1-İdarenin
a) Adresi : GÖLLÜBAGLARI MAH. ALPARSLAN TÜRKES CAD. 70 05100 MERKEZ AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582185005 - 3582181996
c) Elektronik Posta Adresi : amasyasatinalma@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.250.000 Kw/h ( Birmilyonikiyüzellibin ) Elektirik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Teknik Şartname ve ekindeki tabloda belirtilen Amasya İl Emniyet Müdürlüğü merkez ve İlçe Teşkilatlarındaki hizmet binalarına
c) Teslim tarihi : Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Merkez ve ilçe teşkilatı hizmet binalarına (Teknik Şartname ve Ekindeki tabloda belirtilen aboneler ) İşe başlama tarihi 01.02.2018 saat :00.00, İşin bitiş tarihi 31.01.2019 saat: 24.00 Arasını kapsar.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Göllübağları Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:70 Merkez/ Amasya adresinde bulunan, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ikinci kat ihale salonu.
b) Tarihi ve saati : 29.12.2017 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan ( EPDK) alımış olduğu, serbest tüketiciye elektirik enerjisi satış hakkı veren " Toptan Satış Lisansı, Üretim Lisansı, Ortaklık veya Parekende Satış Lisansı" belgelerinden kendi dudumuna uygun olan lisansın aslını veya noter olaylı suretini teklifleriyle birlikte sunucaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği- Göllübağları Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:70 Merkez/Amasya adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası 2. kat ihale salonu Merkez/ Amasya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

  • Mükemmel : 791 Oy (%47)

  • İyi : 839 Oy (%50)

  • Fena değil : 8 Oy (%0)

  • Kötü : 34 Oy (%2)

Sayfalar
Linkler
  • www.emelmatbaası.com

  • www.elmakurdureklam.com

Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...