DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2 Kısım Malzemeli Hareketli Protez Döküm ve Bitim işi, İskelet Protez Döküm İş/İşlemleri ve Sabit Protez Bitim İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile İhale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Resmi İlanlar Hit: 204 / Yorum: 0 / 20 Aralık 2017 11:17
-A +A

DİŞ PROTEZ LABORATUVAR
HİZMETİ ALINACAKTIR
AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2 Kısım Malzemeli Hareketli Protez Döküm ve Bitim işi, İskelet Protez Döküm İş/İşlemleri ve Sabit Protez Bitim İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile İhale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası                                  : 2017/655825
1-İdarenin
a) Adresi                                                    : BAHÇELERİÇİ MAH. ZAFER SOK. NO:13 05100 AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası                       : 0 358 252 75 09 - 0 35S 252 74 20
c) Elektronik Posta Adresi                          : amasya@saglik.gov.tr
c) İhale dokümanının görülebileceği         
internet adresi                                            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı                           : 2 Kısım Malzemeli Hareketli Protez Döküm ve Bitim İşi, İskelet Protez Döküm                                                                                   İş/İşlemleri ve Sabit Protez Bitim İşi Hizmet Alımı
                                                                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari                                                                                                şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer                                        : Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Merzifon K.M.P. Devlet Hastanesi,                                                                                   Suluova Devlet Hastanesi, Taşova Devlet Hastanesi, Gümüşhacıköy Devlet                                                                         Hastanesi
c) Süresi                                                    : İşe başlama tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer                                        : Merkezi Satınalma Birimi Fethiye Mah. Çelebi Mehmet Cad.No:10/1 Amasya
b) Tarihi ve saati                                        : 10.01.2018-10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhale katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 07/12/2005 gün  ve 26016  Sayılı  resmi  Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  Diş  Protez Laboratuvarları Yönetmeliğine göre Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Müdürlüklerinden alınma Diş Protez Laboratuvarı Ruhsatının aslı veya Noter Onaylı sureti teklif dosyasında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,  ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı ait yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilen İhale konusu iş/işlemleri (Hareketli Protez (Total ve Parsiyel Tek Çene) Bitim işi veya İskelet Protez Döküm iş/İşlemleri yada Veneer Kron Seramik (Metal Destekli Tek Üye) ile ilgili Hizmetlerin biri veya bir kaçı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dökümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi /Fethiye Mah. Çelebi Mehmet Cad. No:10/1 AMASYA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla İhale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI AMASYA MERKEZ ŞB:TR15 0001 0000 3012 9419 985007 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı salın alınacak gerçek tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokumanının iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanının eksik almasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkezi Satınalma Birimi Fethiye Mah. Çelebi Mehmet Cad.No:10/1 Amasya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

Yeni web sitemizi nasıl buldunuz ?

  • Mükemmel : 971 Oy (%49)

  • İyi : 983 Oy (%49)

  • Fena değil : 10 Oy (%0)

  • Kötü : 36 Oy (%2)

Sayfalar
Linkler
  • www.emelmatbaası.com

  • www.elmakurdureklam.com

Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...